Zapytania ofertowe dotyczące usług szkoleniowych

Zapytanie ofertowe na 8.2/US/AS/21/ZO na usługi szkoleniowe

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

zaprasza do udziału w postępowaniu na przygotowanie i przeprowadzenia usług szkoleniowych
w zakresie Streetworking w środowisku osób bezdomnych
w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Termin składania ofert mija z upływem dnia 05.02.2021 roku.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 8.2/US/AS/21/ZO
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 Program szkoleniowy

Wynik postępowania 8.2/US/AS/21/ZO

w postępowaniu dotyczącym Zapytania ofertowego 8.2/US/AS/21/ZO na usługi szkoleniowe w 2021 roku wzięli udział następujący Wykonawcy:

  1. Mariusz Wojtowicz: oferta na realizację szkoleń w zakresie Modułu III   
  2. Piotr Olech:  oferta na realizację szkoleń w zakresie Modułu I 
  3. Marcin Włodek: oferta na realizację szkoleń w zakresie Modułu IV
  4. Paweł Ciołkowski: oferta na realizację szkoleń w zakresie Modułu IV w dn. 24.03 i 21.04 br.
  5. Dominik Kwiatkowski: oferta na realizację szkoleń w zakresie Modułu II
  6. Antoni Naglik:  oferta na realizację szkoleń w zakresie Modułu IV w dn. 17.02,10.03,19.05 br.

 Analiza ofert pod względem formalnym i ustalonych kryteriów jednoznacznie wskazała, że oferty poniższych wykonawców były najkorzystniejsze.

Wyłonieni wykonawcy:

  1. Piotr Olech - Moduł I
  2. Dominik Kwiatkowski - Moduł II
  3. Mariusz Wojtowicz - Moduł III
  4. Antoni Naglik i Paweł Ciołkowski - Moduł IV

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta bardzo dziękuje wszystkim Wykonawcom za przygotowanie ofert i udział w postępowaniu.

 Do pobrania: Protokół z oceny ofert

Zapytanie ofertowe na 8.1/US/AS/21/ZO na usługi szkoleniowe

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

zaprasza do udziału w postępowaniu na przygotowanie i przeprowadzenia zajęć z modułu III w ramach czterodniowego szkolenia Streetworking w środowisku osób bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Termin składania ofert mija z upływem dnia 04.02.2021 roku.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 8.1/US/AS/21/ZO
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 Program szkoleniowy

Zapytanie ofertowe na 8/US/AS/21/ZO na usługi szkoleniowe

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu na przygotowanie i przeprowadzenia usług szkoleniowych
w zakresie Streetworking w środowisku osób bezdomnych
w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Termin składania ofert mija z upływem dnia 27.01.2021 roku.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 8/US/AS/21/ZO
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 Program szkoleniowy

Zgodnie z pkt. 11.4 lit. c Zapytania ofertowego 8/US/AS/21/ZO postępowanie zostaje unieważnione ze względu na błędy uniemożliwiające jednoznaczną ocenę ofert, tj. niezgodność zapisów w Zapytaniu ofertowym i Formularzu ofertowym dotyczących kryterium Doświadczenie.

Szacowanie wartości zamówienia 7/US/AS/21/SWZ na usługi szkoleniowe

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w Szacowaniu wartości zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenia szkolenia zdalnego
w zakresie Streetworking w środowisku osób bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Termin składania ofert mija z upływem dnia 20.01.2021 roku.

Załączniki:
Zapytanie 7/US/AS/21/SWZ Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1 Formularz szacowania wartości zamówienia
Załącznik nr 2 Program szkoleniowy
Załącznik nr 3 Raport

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.