Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta poszerzyło i przedłużyło działania projektu pt. „Akademia streetworkingu” o komponent związany z wypracowaniem i przetestowaniem procedur pracy streetworkerów i świadczenia przez nich pomocy osobom bezdomnym, przebywającym w przestrzeni publicznej, w sytuacji kryzysowej (w tym pandemii wirusowej) oraz uruchomieniem placówek buforowych dla osób, które wobec ograniczenia przyjęć do schronisk, noclegowni i ogrzewalni potrzebują miejsca – "poczekalni w izolacji" – do bezpiecznego odbycia dwutygodniowej kwarantanny.

Celem projektu jest udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezdomnym przebywającym poza placówkami pomocowymi w okresie epidemii.

Pomoc ta jest realizowana w dwóch zasadniczych modułach:

1. We wszystkich Kołach Towarzystwa osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej są zaopatrywane w maseczki ochronne, a osoby w to zaangażowane – w środki ochrony osobistej.

2. W pięciu miastach (Gliwice, Gdańsk, Jelenia Góra, Warszawa i Wrocław) przy współpracy z lokalnymi władzami uruchomiono miejsca buforowe z zapleczem logistycznym i sanitarnym dla osób bezdomnych, które ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie mogą zostać przyjęte do schronisk na dotychczasowych warunkach, oraz rozszerzono działania streetworkerów.
Zadania realizowane w wybranych miastach podzielono na trzy segmenty: placówka buforowa, izolatorium, streetworking.

Gdańsk

Realizatorem działań jest Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań
Przedstawione poniżej działania są realizowane w ścisłej współpracy z Gminą Miastem Gdańsk i jego agendami, tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Gdańskimi Nieruchomościami, Samorządowym Zakładem Budżetowym, Gdańskim Ośrodkiem Sportu i Innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się wsparciem osób bezdomnych.

Działania Interwencyjne

Autobus SOS jest działaniem interwencyjnym, mającym na celu przede wszystkim redukcję szkód wśród osób najbardziej zagrożonych zarówno trudnymi warunkami pogodowymi, jak i brakiem żywności. Autobus dociera przede wszystkim do populacji osób bezdomnych, które nie chcą korzystać z oferty pomocowej i przebywają na stałe w miejscach niemieszkalnych. Działania motywacyjne prowadzone przez pracownika socjalnego bądź streetworkera mają na celu wyłącznie przekazywanie informacji o pomocy społecznej i przekonywanie do korzystania z noclegowni i ogrzewalni. Dodatkowo informowanie o sytuacji epidemiologicznej, mierzenie temperatury, wzywanie służb medycznych do osób z objawami choroby ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby. Codzienne monitorowanie stanu zdrowia, przypominanie o procedurach związanych z bezpiecznym „korzystaniem” ze służby zdrowia, rozdawanie maseczek ochronnych wszystkim korzystającym z tego wsparcia ma na celu obniżenie przypadków rozpowszechniania się epidemii wśród osób bezdomnych przebywających na ulicy

Okres realizacji: 24.04.2020 -30.06.2020
Godziny realizacji: 20:00 – 24:00
Miejsce realizacji: Trasa: Starowiślna - Gdańsk Przymorze - Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Główny

Monitorowanie miejsc niemieszkalnych
Działania streetworkerów podejmowane podczas epidemii mają na celu podtrzymanie kontaktu z osobami bezdomnymi, monitorowanie ich stanu zdrowia, dostarczanie żywności, informowanie o działaniach minimalizujących zagrożenie zarażeniem, rozdawanie środków ochrony osobistej oraz namawianie do zmiany miejsca przebywania.

Działania nisko-progowe
Działania nisko-progowe są prowadzone w oparciu o ogrzewalnię nisko-progową, której zadaniem jest wsparcie osób bezdomnych pozostających pod wpływem alkoholu (ze wskazaniem do 1,5‰ w wydychanym powietrzu), zgłaszających się samodzielnie bądź doprowadzanych przez służby miejskie np. Policję, Straż Miejską itp. Placówka nisko-progowej zapewnia osobom bezdomnym, które z powodu uzależnienia nie są w stanie psychicznym poddać się izolacji w placówce buforowej, bezpieczne miejsce do spędzenia nocy oraz monitoruje ich stan zdrowia.

Okres realizacji: 01.05.2020 -31.07.2020
Godziny realizacji: 20:00 – 08:00
Miejsce realizacji: ul. Mostowa 1A, 80-778 Gdańsk

Działania buforowe
Uruchomienie zespołu modułów kontenerowych z pełnym zapleczem sanitarnym, przeznczonych do izolacji mieszkaniowej osób, przebywających w przestrzeni publicznej, które następnie chcą przenieść się do placówek stacjonarnych dla osób bezdomnych, takich jak noclegownie, schroniska czy schroniska z usługami opiekuńczymi. Odizolowanie od świata zewnętrznego i przejście kwarantanny daje możliwość wykrycia osób zarażonych wirusem COVID-19 i powstrzymanie rozszerzania się epidemii. Każda osoba bezdomna pozostająca poza systemem pomocy społecznej może zgłosić się do placówki buforowej i odbyć 2-tygodniową kwarantannę. Tutaj ma zapewnioną całodobową opiekę, wyżywienie, odzież, środki higieniczne i sanitarne oraz pomoc medyczną i psychologiczną. Pozytywne zakończenie kwarantanny daje możliwość zamieszkania w schronisku i podjęcia wysiłku wyjścia z bezdomności.

Okres realizacji: 24.04.2020 -15.09.2020
Godziny realizacji: całodobowo
Miejsce realizacji: ul. Zielonogórska 4, 80-877 Gdańsk

Gliwice

Realizatorem działania jest Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta Koło Gliwickie

Streetworking
W ramach projektu regularną pracę zgodnie z zasadami streetworkingu rozpoczęły 4 osoby. Wszyscy pracownicy posiadają stosowne przygotowanie – odbyły szkolenie Streetworking w środowisku osób bezdomnych. Streetworkerzy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej odwiedzają utarte miejsca przebywania osób bezdomnych oraz docierają do potencjalnych stref m. in. wskazanych przez podopiecznych placówek Koła Gliwickiego. Zadaniem streetworkerów wobec osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej, oprócz systematycznej edukacji w zakresie zasad zachowania się w okresie epidemii, pomiaru temperatury, zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej i opatrunkowe, jest również regularne dostarczanie ciepłych posiłków.
Akcję wspiera Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wyznaczając pracownika socjalnego, który analizuje sprawozdania streetworkerów pod kątem możliwości udzielania wsparcia i rozwijania systemu pomocy społecznej w mieście. Wspólnie zaplanowane działania, które systematycznie realizowane przez streetworkerów i ich asystentów miały na celu m.in. zachęcanie osób bezdomnych do uzyskanie miejsca w placówkach stacjonarnych i poprawę ich codziennego funkcjonowania. Efektem tych prac będzie szczegółowa dokumentacja tak miejsc przebywania, jak i głębsze rozpoznanie osób bezdomnych, aby skuteczniej zachęcać je do korzystania z możliwości miejskiego systemu pomocy społecznej.

Okres realizacji: 01.05.2020 -30.09.2020
Godziny realizacji: 4 godz./dzień
Miejsce realizacji: ulice miasta i okolice Gliwic

Prowadzenie miejsc buforowych z zapleczem logistycznym i sanitarnym dla osób, które ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie mogą zostać przyjęte do schroniska lub innych placówek.
Do placówki buforowej są przyjmowane osoby po uprzednim skonsultowaniu z pracownikiem socjalnym i streetworkerem. Osób odbywające kwarantannę/izolację mają zapewnione trzy posiłki dziennie, czystą odzież, dostęp do środków higienicznych i opatrunkowych, opiekę medyczną oraz wsparcie psychologiczne w czasie izolacji. Z osobami izolowanymi kontaktują się wyznaczeni opiekunowie i ich asystenci, aby zabezpieczyć wszystkich mieszkańców przed ewentualnym zarażeniem. Zadaniem opiekunów i ich asystentów jest również informowanie przebywających w placówce buforowej o obowiązujących zasadach sanitarnych w okresie pandemii oraz zachęcanie do utrzymania bezwzględnej higieny, aby po zakończonej kwarantannie/izolacji mogły zostać przyjęte do placówek oferujących pomoc na terenie gminy.

Okres realizacji: 01.05.2020 -30.09.2020
Godziny realizacji: całodobowo
Miejsce realizacji: ul. św. Brata Alberta 63, 44-141 Gliwice

Jelenia Góra

Realizatorem działań jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie

Moduł streetworkingu
W rejonie jeleniogórskim 2 streetworkerów dojeżdża samochodem służbowym do miejsc przebywania osób bezdomnych. Streetworkerzy pracują w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 5 dni w tygodniu po 8 godzin. Zależnie od potrzeb miejsca pobytu osób bezdomnych patrolują zarówno w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych, jak i wieczornych. Taki system pracy zwiększa zasięg działania, mobilność i możliwość szybkiej reakcji w sytuacjach kryzysowych. Streetworkerzy docierający do osób bezdomnych oferują wsparcie materialne w postaci żywności, odzieży, środków ochrony osobistej i środków opatrunkowych oraz asystę mającą na celu zmianę stylu życia, uzyskanie miejsca w placówkach stacjonarnych i w efekcie końcowym wyjście z bezdomności. Ponadto osoby bezdomne są informowane o podstawowych zasadach higieny i obowiązkach związanych z pandemią wirusa COVID-19. Aby dotrzeć do właściwych miejsc pobytu osób bezdomnych streetworkerzy stale współpracują z pracownikami socjalnymi, funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej i Służby Ochrony Kolei. Streetworkerzy pozostają w ciągłym kontakcie z ratownikiem medycznym zatrudnionym w ramach projektu oraz lekarzem pełniącym dyżur telefoniczny, a w szczególnych sytuacjach wzywają pogotowie lub policję, aby przetransportować osobę bezdomną do szpitala lub kontenerów mieszkalnych wynajętych w ramach projektu.

Okres realizacji: 24.04.2020 -31.08.2020
Godziny realizacji: 4 godz./dzień
Miejsce realizacji: ulice miasta i okolice Jeleniej Góry

Prowadzenie buforowych miejsc noclegowych, będących tymczasowym miejscem zakwaterowania dla osób oczekujących na pobyt w placówce w okresie epidemii COVID-19.
W Jeleniej Górze udostępniono kontenery mieszkalne z zapleczem logistycznym i sanitarnym dla osób, które nie mogą zostać ulokowane w noclegowni czy schronisku prowadzonych na terenie miasta ze względu na ograniczone przyjmowanie. Do placówki buforowej trafiają osoby bezdomne po uprzednim skonsultowaniu ze streetworkerami lub przywożone przez służby publiczne. Placówka jest prowadzona przez całą dobę, posiada pełny węzeł sanitarny oraz zapewnia 3 posiłki dziennie. Życie zbiorowe zostało zindywidualizowane, aby zminimalizować zarażenie COVID-19, przez wydzielenie przestrzeni mieszkalnych, izolacyjnych i pracowniczych. W kontenerach obowiązuje rygor sanitarny, żeby osoby bezdomne nauczyły się dbać o higienę osobistą oraz nabyły nawyki chroniące przed zarażeniem wirusem. Po okresie izolacji i takim przygotowaniu osoby są kierowane do schronisk lub noclegowni funkcjonujących na terenie gminy.
W kontenerach poza udzieleniem schronienia, zapewnieniem wyżywienia i niezbędnego odzienia podopieczni korzystają ze wsparcia terapeuty, pracownika socjalnego, ratownika medycznego i lekarza pełniącego dyżur telefoniczny. Ponieważ w kontenerach mieszkalnych są umieszczane również osoby wymagające usług opiekuńczych, w ramach projektu zatrudniono asystentów osoby niepełnosprawnej.
Podczas przyjęć do placówki buforowej nie jest wymagany kontrakt socjalny, ani skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej. Dopiero podczas pobytu w placówce pracownik socjalny kontaktuj się z właściwym OPS w celu uzyskania miejsca w schronisku.

Okres realizacji: 01.05.2020 -15.09.2020
Godziny realizacji: całodobowo
Miejsce realizacji: ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra

Izolatorium dla osób bezdomnych zdradzających objawy COVID 19 lub wymagających kwarantanny ze względu na kontakt z osobami zarażonymi.
Osoby pozostające na ulicy, a wymagające kwarantanny mogą skorzystać ze schronienia prowadzonego w formie całodobowego izolatorium, które zapewnia, całodobowy interwencyjny pobyt, 3 posiłki dziennie, odzież, środki higieny i ochrony osobistej, pomoc medyczną oraz bezpieczeństwo przed zakażeniem. Izolatorium jest prowadzone przez asystentów, którzy jednocześnie nawiązują relacje z osobą bezdomną, przekonują ją do pozostania w izolatorium, a w dalszej kolejności do podjęcia działań mających na celu wyjście z bezdomności. Miejsce to z jednej strony umożliwi odizolowanie osób bezdomnych mogących być nosicielami wirusa COVID-19, z drugiej strony zagwarantowanie im godnych warunków egzystencji podczas kwarantanny oraz podjęcia pierwszych działań w kierunku zmiany swojej sytuacji życiowej. Podopieczni Izolatorium korzystają ze wsparcia terapeuty, pracownika socjalnego, a także ratownika medycznego i lekarza pełniącego dyżur telefoniczny.

Okres realizacji: 01.05.2020 -15.09.2020
Godziny realizacji: całodobowo
Miejsce realizacji: ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra

Warszawa

Realizatorem działania jest Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta Koło Warszawa- Praga

Prowadzenie Mobilnego Punktu Poradnictwa
Zadanie dotyczy środowiskowego wsparcia udzielanego osobom w kryzysie bezdomności, które przebywają w przestrzeni publicznej i w miejscach niemieszkalnych m. st. Warszawy. Na potrzeby realizacji projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) użyczyło autobusu, który pełni rolę mobilnego punktu pomocy. Do punktu są dostarczane paczki żywnościowe, których dystrybucją - z zachowaniem przepisów epidemiologicznych - wśród osób bezdomnych zajmą się streetworkerzy. Wydawanie żywności odbywa się w wybranych punktach Warszawy, łatwo dostępnych dla beneficjentów. Ponadto streetworkerzy przekazują niezbędne informacji na temat pomocy udzielanej osobom w kryzysie bezdomności, edukują w kwestii zasad bezpieczeństwa chroniących przed zarażeniem wirusem COVID-19, jak również zachęcają do skorzystania z oferty wsparcia buforowego. Osoby w kryzysie bezdomności, które decydują się skorzystać z oferty czasowego zakwaterowania są odwożone autobusem MPP do miejsc buforowych. Usługa MPP jest świadczona codziennie w godzinach 8:00-16:00, a transport do miejsc buforowych odbywa się w godzinach 17:00-19:00.

Okres realizacji: 01.05.2020 -31.08.2020
Godziny realizacji: 08:00 – 15:00
Miejsce realizacji: Trasa: Dworzec Wschodni - Metro Stadion Narodowy - Plac Zawiszy - Jana Olbrachta - Nowolipki - CH Arkadia - Part Traugutta – Namysłowska

Prowadzenie buforowych miejsc tymczasowego, całodobowego zakwaterowania dla osób oczekujących na pobyt w placówce w okresie epidemii COVID-19
Przygotowano 20 miejsc buforowych z zapleczem logistycznym i sanitarnym dla osób, które nie mogą ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zostać przyjęte do schronisk itp. na dotychczasowych warunkach. Do placówki przyjmowane osoby po uprzednim skonsultowaniu ze streetworkerem. W placówce jest sprawowana całodobowa opieka i pomoc sanitarna świadczona przez opiekunów, ratowników medycznych, pielęgniarzy i lekarza. Mieszkańcy mają zapewnione trzy posiłki dziennie, wymianę pościeli, dostęp do środków higienicznych i opieki medycznej. Moduły mieszkalne i pomieszczenia pracownicze zostały tak rozmieszczone, aby zapewniały bezpieczeństwo mieszkańcom i pracownikom oraz minimalizowały groźbę zarażenia wirusem. W przypadku stwierdzenia u mieszkańców strefy buforowej obecności COVID-19 są oni przenoszeni do wydzielonych pomieszczeń i tam – przy zapewnieniu najwyższych standardów sanitarnych – przechodzą konieczną izolację. Obowiązujący w placówce rygor sanitarny przygotuje osoby bezdomne do przestrzegania bezwzględnej higieny, wyrobi nawyki pozwalające na uniknięcie zarażenia się COVID-19, a po 14-dniowym pobycie będą gotowe na przejście do placówek dla osób bezdomnych funkcjonujących na terenie miasta st. Warszawy.

Okres realizacji: 06.06.2020 -31.08.2020
Godziny realizacji: całodobowo
Miejsce realizacji: ul. Wóycickiego 15, 01-938 Warszawa

Wrocław

Realizatorem działania jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie.

Prowadzenie StreetBusa ze wsparciem Ulicznego ambulatorium
Zadanie polega na zapewnieniu środowiskowego, mobilnego wsparcia osobom w kryzysie ulicznej bezdomności przebywających w przestrzeni publicznej i w miejscach niemieszkalnych. StreetBus jest obsługiwany przez zespół składający się ze streetworkerów oraz asystentów, którzy docierają do osób bezdomnych pozostających poza systemem pomocy instytucjonalnej. Pracownicy dostarczają ciepłe posiłki oraz artykuły żywnościowe, wodę, opatrunki, środki higieny osobistej i ochrony przed COVID-19. SreetBus (autobus MPK) został użyczony przez Gminę Wrocław (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne) i porusza się przez 7 dni w tygodniu w godzinach wieczorno – nocnych. Zatrzymuje się na kilku przystankach, których lokalizacja została uzgodniona z MPK i służbami mundurowymi, z uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej alokują się osoby bezdomne. W wyznaczonych punktach asystenci wydają wodę i posiłki oraz tzw. pakiety bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki, podstawowe środki ochrony i opatrunki). Streetworkerzy podejmują współpracę z osobami bezdomnymi, informują je o zagrożeniu zarażeniem COVID-19, edukują w kierunku wdrożenia zasad higieny oraz wzbudzają gotowość osób bezdomnych do zgłoszenia się do placówek udzielających tymczasowego schronienia. Zapleczem sanitarnym dla StreeBusa jest Uliczne Ambulatorium obsługiwane przez ratowników medycznych i pielęgniarkę. W Ambulatorium jest prowadzony wywiad epidemiologiczny pod kątem objawów COVID oraz są wykonywane podstawowe zabiegi przedmedyczne, takie jak pomiar temperatury, zmiana opatrunków. Osoby bezdomne są zaopatrywane w podstawowe medykamenty adekwatnie do schorzenia/ dolegliwości.

Okres realizacji: 24.04.2020 -31.08.2020
Godziny realizacji: 20:00 – 24:00
Miejsce realizacji: Trasa: Sieradzka - Bzowa/Centrum zajezdnia - Plac Grunwadzki - Katedra - Sucha

Prowadzenie nisko-progowego izolatorium
Osoby pozostające w przestrzeni publicznej mogą skorzystać ze schronienie prowadzonego w formie ogrzewalni, zapewniającego całodzienny interwencyjny pobyt, 3 posiłki oraz pomoc medyczną. W placówce wydzielono izolatki dla osób zdradzających objawy COVID-19. Ogrzewalnię prowadzą rezydenci/streetworkerzy, którzy w bezpiecznych warunkach mogą nawiązać relacje z osobą bezdomną i zachęcać ją do pozostania w izolatorium, aby po dwu-tygodniowym okresie przejść do placówki buforowej.

Okres realizacji: 24.04.2020 -30.09.2020
Godziny realizacji: całodobowo
Miejsce realizacji: ul. Gajowicka 62, 53-422 Wrocław

Prowadzenie buforowych miejsc noclegowych, będących tymczasowym miejscem zakwaterowania dla osób oczekujących na pobyt w placówce w okresie epidemii COVID-19
Uruchomienie placówki z zapleczem logistycznym i sanitarnym dla osób, które nie mogą zostać ulokowane w noclegowni czy schronisku prowadzonych na terenie danej gminy ze względu na ograniczone przyjęcia. Do placówki buforowej są przyjmowane osoby po uprzednim skonsultowaniu ze streetworkerem. Placówka pracuje całą dobę, ma kompletne zaplecze sanitarne oraz zapewnienia 3 posiłki dziennie. Życie zbiorowe zostało zindywidualizowane, w sposób minimalizujący zarażenie wirusem COVID-19, przez odpowiednie podzielenie obiektu, który udostępniła Gmina Wrocław. W budynku wydzielono izolatki dla osób wymagających kwarantanny. W Placówce obowiązuje rygor sanitarny, aby nauczyć osoby bezdomne bezwzględnej higieny i nawyków, chroniących ich przez zarażeniem oraz przygotować na przejście do schroniska czy noclegowni.

Okres realizacji: 24.04.2020 -31.08.2020
Godziny realizacji: całodobowo
Miejsce realizacji: ul. Parkowa 14, 51-616 Wrocław

Wydawanie maseczek osobom bezdomnym przebywającym w przestrzeni publicznej

Zakup 20 000 maseczek jednorazowych wydawanych przez koła TPBA osobom w kryzysie bezdomności
przebywającym poza placówkami. Maseczki zostaną przydzielone 54 kołom, a ich ilość będzie zależała od
wielkości miejscowości, ilość osób bezdomnych oraz możliwości technicznych i kadrowych koła.
Pracownicy/streetworkerzy pracujący w kołach TPBA będą rozdawali osobom w kryzysie bezdomności
przebywającym w przestrzeni publicznej maseczki jednorazowe, aby w jak największym stopniu
minimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz zapobiegać stygmatyzacji osób bezdomnych jako
tych, którzy mogą stanowić największe źródło rozprzestrzeniania koronawirusa. Podczas rozdawania
maseczek osoby w kryzysie bezdomności będą również informowane o bieżącej sytuacji oraz o tym, gdzie
mogą otrzymać odpowiednią pomoc w razie potrzeby. Działanie planuje się realizować w okresie od 01.05
do 31.08.2020 r. w 54 miastach Polski.

 

Informacje o projekcie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Numer naboru: POWR.02.05.00-IP.03-00-016/18

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 31.06.2021

Wartość projektu: 6 897 281,59 zł

Wartość dofinansowania: 6 688 731,59 zł 

Wnioskodawca i lider projektu: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny

 

Raport

Raport: Wypracowanie i przetestowanie procedur pracy streetworkerów i świadczenia przez nich pomocy osobom bezdomnym przebywającym w przestrzeni publicznej w sytuacji kryzysowej, w tym pandemii wirusowej COVID-19

Pobierz raport