Przetargi 2021

Zapytanie ofertowe na 8.2/US/AS/21/ZO na usługi szkoleniowe

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

zaprasza do udziału w postępowaniu na przygotowanie i przeprowadzenia usług szkoleniowych
w zakresie Streetworking w środowisku osób bezdomnych
w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Termin składania ofert mija z upływem dnia 05.02.2021 roku.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 8.2/US/AS/21/ZO
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 Program szkoleniowy

Wynik postępowania 8.2/US/AS/21/ZO

w postępowaniu dotyczącym Zapytania ofertowego 8.2/US/AS/21/ZO na usługi szkoleniowe w 2021 roku wzięli udział następujący Wykonawcy:

 1. Mariusz Wojtowicz: oferta na realizację szkoleń w zakresie Modułu III   
 2. Piotr Olech:  oferta na realizację szkoleń w zakresie Modułu I 
 3. Marcin Włodek: oferta na realizację szkoleń w zakresie Modułu IV
 4. Paweł Ciołkowski: oferta na realizację szkoleń w zakresie Modułu IV w dn. 24.03 i 21.04 br.
 5. Dominik Kwiatkowski: oferta na realizację szkoleń w zakresie Modułu II
 6. Antoni Naglik:  oferta na realizację szkoleń w zakresie Modułu IV w dn. 17.02,10.03,19.05 br.

 Analiza ofert pod względem formalnym i ustalonych kryteriów jednoznacznie wskazała, że oferty poniższych wykonawców były najkorzystniejsze.

Wyłonieni wykonawcy:

 1. Piotr Olech - Moduł I
 2. Dominik Kwiatkowski - Moduł II
 3. Mariusz Wojtowicz - Moduł III
 4. Antoni Naglik i Paweł Ciołkowski - Moduł IV

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta bardzo dziękuje wszystkim Wykonawcom za przygotowanie ofert i udział w postępowaniu.

 Do pobrania: Protokół z oceny ofert

Zapytanie ofertowe na 8.1/US/AS/21/ZO na usługi szkoleniowe

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

zaprasza do udziału w postępowaniu na przygotowanie i przeprowadzenia zajęć z modułu III w ramach czterodniowego szkolenia Streetworking w środowisku osób bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Termin składania ofert mija z upływem dnia 04.02.2021 roku.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 8.1/US/AS/21/ZO
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 Program szkoleniowy

Zapytanie ofertowe na 8/US/AS/21/ZO na usługi szkoleniowe

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu na przygotowanie i przeprowadzenia usług szkoleniowych
w zakresie Streetworking w środowisku osób bezdomnych
w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Termin składania ofert mija z upływem dnia 27.01.2021 roku.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 8/US/AS/21/ZO
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3 Program szkoleniowy

Zgodnie z pkt. 11.4 lit. c Zapytania ofertowego 8/US/AS/21/ZO postępowanie zostaje unieważnione ze względu na błędy uniemożliwiające jednoznaczną ocenę ofert, tj. niezgodność zapisów w Zapytaniu ofertowym i Formularzu ofertowym dotyczących kryterium Doświadczenie.

Szacowanie wartości zamówienia 7/US/AS/21/SWZ na usługi szkoleniowe

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w Szacowaniu wartości zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenia szkolenia zdalnego
w zakresie Streetworking w środowisku osób bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Termin składania ofert mija z upływem dnia 20.01.2021 roku.

Załączniki:
Zapytanie 7/US/AS/21/SWZ Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1 Formularz szacowania wartości zamówienia
Załącznik nr 2 Program szkoleniowy
Załącznik nr 3 Raport

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Przetargi 2020

Zapytanie ofertowe 6/US/AS/20/ZO na usługi szkoleniowe
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie usług szkoleniowych w zagadnieniu Streetworking w środowisku osób bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 01.06.2020 roku.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe 6/US/AS/20/ZO

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenia
Załącznik nr 3 Program szkoleniowy  
Wynik postępowania przetargowego 6/US/AS/20/ZO

Do postępowania przetargowego przystąpili następujący wykonawcy:
1. Piotr Olech
2. Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO Krzysztof Dziadkiewicz
Analiza ofert pod względem formalnym i ustalonych kryteriów wskazała, że oferta Piotra Olecha jest najkorzystniejsza i firma zostaje wybrana do realizacji zamówienia.
Szacowanie wartości zamówienia 27/UD/AS/20/SWZ na wydruk raportu

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

zwraca się z prośbą o udział w szacowaniu wartości zamówienia dotyczącego wydruku raportu.

Postępowanie jest związane z prowadzonym projektem „Akademia streetworkingu”, a zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Termin składania propozycji mija z upływem dnia 06.12.2020 r.

 Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Załączniki:

Zapytanie 27/UD/AS/20/SWZ szacowanie wartości zamówienia

Załącznik Formularz szacowania wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia 26/UD/AS/20/SWZ na przygotowanie raportu do druku

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

zwraca się z prośbą o udział w szacowaniu wartości zamówienia dotyczącego przygotowania raportu do druku.

Postępowanie jest związane z prowadzonym projektem „Akademia streetworkingu”, a zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Termin składania propozycji mija z upływem dnia 06.12.2020 r.

 Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Załączniki:

Zapytanie 26/UD/AS/20/SWZ szacowanie wartości zamówienia

Załącznik Formularz szacowania wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie badań analitycznych z opracowaniem raportu
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia
na wykonanie badań analitycznych z opracowaniem raportu na temat Metody pracy systemem kontenerowym, jako dodatkowe narzędzie do wykorzystania przez Streetworkerów, w sytuacji pandemii
na czas realizacji zadania 3: Wypracowanie i przetestowanie procedur pracy streetworkerów i świadczenia przez nich pomocy osobom bezdomnym, przebywającym w przestrzeni publicznej, w sytuacji kryzysowej w tym pandemii wirusowej COVID-19,
w ramach projektu „Akademia streetworkingu” (POWR.02.05.00-00-0212/18).
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania propozycji mija z upływem dnia 15.05.2020 roku.
W wyniku przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia w trybie rozeznania rynku do realizacji zamówienia wybrano firmę:
PUENTA Monika Jaskulska
ul. Andersa 30/1, 81-831 Sopot
Szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę materiałów i środków ochrony osobistej zabezpieczających przed zakażeniem wirusem COVID-19
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia
na zakup i dostawę materiałów i środków ochrony osobistej zabezpieczających przed zakażeniem wirusem COVID-19
na czas realizacji zadania 3: Wypracowanie i przetestowanie procedur pracy streetworkerów i świadczenia przez nich pomocy osobom bezdomnym, przebywającym w przestrzeni publicznej, w sytuacji kryzysowej w tym pandemii wirusowej COVID-19,
w ramach projektu „Akademia streetworkingu” (POWR.02.05.00-00-0212/18).
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania propozycji mija z upływem dnia 12.05.2020 roku.
W wyniku przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia w trybie Rozeznania rynku do realizacji zamówienia wybrano firmę:
Centrum zaopatrzenia medycznego "CEZAL" S.A.
ul. Widna 4, 50-543 Wrocław 
Zapytanie ofertowe 18/UO/AS/20/ZO na usługi noclegowe, gastronomiczne i wynajem sali szkoleniowej we Wrocławiu

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych (śniadanie, obiad, kolacja, przerwa kawowa) i wynajem sali szkoleniowej w dniach 3-4 i 17-18 listopada we Wrocławiu

podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Termin składania ofert mija z upływem dnia 15.10.2020 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 18/UO/AS/20/ZO

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz usług

Załącznik nr 4 Umowa

 

Wynik postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego 18/UO/AS/20/ZO

 W postępowaniu na Zapytanie ofertowe 18/UO/AS/20/ZO wzięli udział następujący Wykonawcy:

 1. Modern Events Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa

2. Ibis Wrocław Centrum, ul. Powstańców Śląskich 7B, 53-332 Wrocław

3. Wojciech Górecki – Szkoleni.pl, ul. Frezjowa 10, 72-003 Dobra

4. CRH Patio Sp. z o.o., ul. Kiełbaśnicza 25, 50-110 Wrocław

5. Wisher Enterprise Sp. z o.o., ul. Gwieździsta 7A/8, 01-651 Warszawa

6. COHM Sp. z o.o., ul. Stawowa 13, 50-018 Wrocław

7. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra

8. Studnia Potencjału Marcin Achremowicz, ul. Porzeczkowa 3, 53-008 Wrocław

Analiza ofert pod względem formalnym i ustalonych kryteriów wskazała, że oferta firmy Studnia Potencjału jest najkorzystniejsza (zaoferowana kwota: 6 740,00 zł).

Do pobrania: Protokół z oceny ofert

 

Zapytanie ofertowe 17-1/UO/AS/20/ZO na usługi gastronomiczne w Łodzi
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług gastronomicznych (obiad, przerwa kawowa) w dn. 2-3 i 16-17 czerwca 2020 r. w Łodzi podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 19.03.2020 r.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe 17-1/UO/AS/20/ZO
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Wykaz usług
Załącznik nr 4 Umowa
 
Wynik postępowania przetargowego 17-1/UO/AS/20/ZO

W postępowaniu przetargowym uczestniczyła firma:
Biesiada Maria Cicharska ul. Stefana 2, 91-463 Łódź

Analiza oferty pod względem formalnym i ustalonych kryteriów wskazała, że oferta Biesiada jest korzystna i firma zostaje wybrana do realizacji zamówienia (zaoferowana kwota: 6 401,13 zł).
Zapytanie ofertowe 17-2/UO/AS/20/ZO na usługi noclegowe w Łodzi
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług noclegowych z kolacją i śniadaniem w dn. 2-3 i 16-17 czerwca 2020 r. w Łodzi podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 19.03.2020 r.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe 17-2/UO/AS/20/ZO
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Wykaz usług
Załącznik nr 4 Umowa
Wynik postępowania przetargowego 17-2/UO/AS/20/ZO
W postępowaniu przetargowym uczestniczyły firmy:
1. AJT Group Agata Jakóbczyk, ul. Narutowicza 38, 90-135 Łódź
2. Modern Events Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa
3. UpHotel So. Z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra
4. Biuro Usługowo-Turystyczne Atlantic, Plac Wolności 12, 35-073 Rzeszów
5. GI – Good Idea Klaudia Ociepa, ul. Przestrzenna 62, 42-280 Częstochowa
6. Silver-bird Events Natalia Gołąb, ul. 1 Maja 82a/7, 58-500 Jelenia Góra
Analiza ofert pod względem formalnym i ustalonych kryteriów wskazała, że  oferta *GI Good Idea* jest najkorzystniejsza i firma zostaje wybrana do realizacji zamówienia (zaoferowana kwota: 6 170,00 zł).
Zapytanie ofertowe 17-2.1/UO/AS/20/ZO na usługi noclegowe w Łodzi
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług noclegowych z kolacją i śniadaniem w dn. 16-17.06 i 30.06-01.07 2020 r. w Łodzi podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 28.05.2020 r.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe 17-2.1/UO/AS/20/ZO
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Wykaz usług
Załącznik nr 4 Umowa
Wynik postępowania przetargowego 17-2.1/UO/AS/20/ZO

W postępowaniu przetargowym uczestniczyły firmy:
1. UpHotel So. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra
2. Silver-bird Events Natalia Gołąb, ul. 1 Maja 82a/7, 58-500 Jelenia Góra
3. Top - Podróże Sp. z o.o., pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin
4. SD Company Sara Dewerenda, ul. Stawowa 2a/28, 42-300 Myszków
5. GI – Good Idea Klaudia Ociepa, ul. Przestrzenna 62, 42-280 Częstochowa
6. Biuro Usługowo-Turystyczne Atlantic, Plac Wolności 12, 35-073 Rzeszów
Analiza ofert pod względem formalnym i ustalonych kryteriów wskazała, że oferta SD Company Sara Dewerenda jest najkorzystniejsza i firma zostaje wybrana do realizacji zamówienia (zaoferowana kwota: 4 920,00 zł).
Zapytanie ofertowe 16/UO/AS/20/ZO na usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem sal szkoleniowych w Krakowie
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług noclegowych ze śniadaniem, gastronomicznych (kolacja, obiad, przerwa kawowa), wynajem sal szkoleniowych w dniach 5-6 i 19-20 maja 2020 r. w Krakowie podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 19.03.2020 r.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe 16/UO/AS/20/ZO
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Wykaz usług
Załącznik nr 4 Umowa
 
Wynik postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego 16/UO/AS/20/ZO

W postępowaniu wzięli udział następujący Wykonawcy:
1. Modern Events Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26 lok.8, 00-373 Warszawa
2. Orbis SA / Novotel Kraków City West, ul. Armii Krajowej 11, 30-183 Kraków
3. UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra
4. Biuro Usługowo-Turystyczne Atlantic, Plac Wolności 12, 35-074 Rzeszów
5. GI – Good Idea Klaudia Ociepa, ul. Przestrzenna 62, 42-280 Częstochowa
6. Silver-bird Events Natalia Gołąb, ul. 1 Maja 82a/7, 58-500 Jelenia Góra
7. Agma-Sport Agnieszka Matuszak, Antoniówka 259, 26-630 Jedlina-Letnisko

Analiza ofert pod względem formalnym i ustalonych kryteriów wskazała, że oferta GI – Good Idea Klaudia Ociepa jest najkorzystniejsza (zaoferowana kwota: 16 458,28 zł).

Do pobrania: Protokół z oceny ofert
 
Zapytanie ofertowe 15/UO/AS/20/ZO na usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem sal szkoleniowych w Białymstoku
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług noclegowych ze śniadaniem, gastronomicznych (kolacja, obiad, przerwa kawowa), wynajem sal szkoleniowych
w dniach 7-8 i 21-22 kwietnia 2020 roku w Białymstoku
podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Termin składania ofert mija z upływem dnia 27.02.2020 r.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 15/UO/AS/20/ZO
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Wykaz usług
Załącznik nr 4 Umowa
 
Wynik postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego 15/UO/AS/20/ZO

W postępowaniu na Zapytanie ofertowe 15/UO/AS/20/ZO wzięli udział następujący Wykonawcy:
 1. Modern Events Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa
 2. Anatol Timoszuk, Al. Jana Pawła II 77, 15-703 Białystok
 3. Konsorcjum Lubelska Federacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej i Spółdzielnia Socjalna B2B, Al. Warszawska 43A, 20-803 Lublin
 4. UpHotel So. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra
 5. Gi – Good Idea Klaudia Ociepa, ul. Przestrzenna 62, 42-280 Częstochowa
Analiza ofert pod względem formalnym i ustalonych kryteriów wskazała, że oferta Anatol Timoszuk jest najkorzystniejsza (zaoferowana kwota: 15 600,00 zł).
Szacowanie wartości zamówienia 15/UO/AS/20/SWZ na usługi noclegowe, gastronomiczne i wynajem sal w Białymstoku
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do składania propozycji cenowych na realizację usług noclegowych, gastronomicznych (kolacja, obiad, przerwa kawowa), wynajem sal szkoleniowych
w dniach 7-8 i 22-23 kwietnia 2020 roku w Białymstoku
podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 13.02.2020 r.
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
Załączniki:
Zapytanie 15/UO/AS/120/SWZ szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz szacowania wartości zamówienia
Zapytanie ofertowe 14/UO/AS/20/ZO na usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem sal szkoleniowych w Bydgoszczy
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług noclegowych ze śniadaniem, gastronomicznych (kolacja, obiad, przerwa kawowa), wynajem sal szkoleniowych
w dniach 10-11 i 24-25 marca 2020 roku w Bydgoszczy
podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 30.01.2020 r.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe 14/UO/AS/20/ZO
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Wykaz usług
Załącznik nr 4 Umowa
 
Wynik postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego 14/UO/AS/20/ZO
W postępowaniu na Zapytanie ofertowe 14/UO/AS/20/ZO wzięli udział następujący Wykonawcy:
1. Modern Events Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa
2. AM Creative Life Anna Maślanka, Wola Radziszewska 622, 32-053 Wola Radziszewska
3. Alles Michał Urbanowicz, Zadzisław 8, 66-110 Babimost
4. Konsorcjum LFWBiWM i SS B2B, Al. Warszawska 43A, 20-803 Lublin
5. UpHotel So. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra
6. Silver-bird Natalia Gołąb, ul. 1 Maja 82a/7, 58-500 Jelenia Góra
7. Biuro Usługowo-Turystyczne Atlantic, pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów
Analiza ofert pod względem formalnym i ustalonych kryteriów jednoznacznie wskazała, że oferta Modern Events była najkorzystniejsza (zaoferowana kwota: 18 400,00 zł).
Zapytanie ofertowe 13-2/UO/AS/20/ZO na usługi noclegowe w Częstochowie
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług noclegowych ze śniadaniem i kolacją w dniach 3-4 i 17-18 marca 2020 roku w Częstochowie
podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 30.01.2020 r.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe 13-2/UO/AS/20/ZO 
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Wykaz usług
Załącznik nr 4 Umowa
 
Wynik postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego 13-2/UO/AS/20/ZO
W postępowaniu na Zapytanie ofertowe 13-2/UO/AS/20/ZO wzięli udział następujący Wykonawcy:
1. Grand Hotel, ul. Drogowców 8, 42-200 Częstochowa
2. Modern Events Magdalena Gęca, ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa
3. AM Creative Life Anna Maślanka, Wola Radziszewska 622, 32-053 Wola Radziszewska
4. Alles Michał Urbanowicz, Zadzisław 8, 66-110 Babimost,
5. SD Company Sara Dewerenda, ul. Stawowa 2a/28, 42-300 Myszków
6. UpHotel So. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra
7. Biuro Usługowo-Turystyczne Atlantic, pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów
8. Hotel Scout Sp. z o.o., ul. Drogowców 12, 42-200 Częstochowa
Analiza ofert pod względem formalnym i ustalonych kryteriów jednoznacznie wskazała, że oferta SD Company była najkorzystniejsza (zaoferowana kwota: 3 450,00 zł).
Zapytanie ofertowe 13-1/UO/AS/20/ZO na usługi gastronomiczne w Częstochowie
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług gastronomicznych (obiad, przerwa kawowa) w dniach 3-4 i 17-18 marca 2020 roku w Częstochowie
podczas szkoleń Streetworking w środowisku bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania ofert mija z upływem dnia 30.01.2020 r.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe 13-1/UO/AS/20/ZO
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Wykaz usług
Załącznik nr 4 Umowa
 
Wynik postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego 13-1/UO/AS/20/ZO
W postępowaniu na Zapytanie ofertowe 13-1/UO/AS/20/ZO wzięli udział następujący Wykonawcy:
1. Alles Michał Urbanowicz, Zadzisław 8, 66-110 Babimost,
2. Złote Arkady Marzanna Przerada, ul. Boya-Żeleńskiego 12, 42-200 Częstochowa
Analiza ofert pod względem formalnym i ustalonych kryteriów jednoznacznie wskazała, że oferta Złote Arkady była najkorzystniejsza (zaoferowana kwota: 3 799,84 zł).
Szacowanie wartości zamówienia 14/UO/AS/20/SWZ na usługi noclegowe, gastronomiczne i zapewnienie sal szkoleniowych w Bydgoszczy
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych (kolacja, obiad, całodniowy serwis kawowy), zapewnieniu sal szkoleniowych
w dniach 10-11 i 24-25 marca 2020 roku w Bydgoszczy
na czas realizacji szkoleń Streetworking w środowisku osób bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu” (POWR.02.05.00-00-0212/18).
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania propozycji mija z upływem dnia 16.01.2020 roku.
Załączniki:
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
Szacowanie wartości zamówienia 13/UO/AS/20/SWZ na usługi noclegowe, gastronomiczne i zapewnienie sal szkoleniowych w Częstochowie
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na wykonanie usług noclegowych, gastronomicznych (kolacja, obiad, całodniowy serwis kawowy), zapewnieniu sal szkoleniowych
w dniach 3-4 i 17-18 marca 2020 roku w Częstochowie
na czas realizacji szkoleń Streetworking w środowisku osób bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu” (POWR.02.05.00-00-0212/18).
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Termin składania propozycji mija z upływem dnia 16.01.2020 roku.
Załączniki:
Zapytanie 13/UO/AS/20/SWZ Szacowanie wartości zamówienia
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz propozycji
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Przetargi 2019

Zapytanie ofertowe nr 5/AS/2019 - obiady na szkoleniu w Gdańsku
 • Zapytanie ofertowe 5/AS/2019 - pobierz
 • Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 5/AS/2019 (opis zamówienia) - pobierz
 • Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 5/AS/2019 (formularz ofertowy) - pobierz
 • Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 5/AS/2019 - (wykaz usług) - pobierz
 • Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 5/AS/2019 (umowa) - pobierz

Protokół oceny ofert

Zapytanie ofertowe 4/AS/2019 - noclegi w Gdańsku
 • Zapytanie ofertowe 4/AS/2019 - pobierz
 • Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 4/AS/2019 (opis zamówienia) -pobierz
 • Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 4/AS/2019 (formularz ofertowy) - pobierz
 • Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 4/AS/2019 - (wykaz usług) -pobierz
 • Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 4/AS/2019 (umowa) - pobierz

Protokół oceny ofert

Zapytanie ofertowe - wynajem sal konferencyjnych w Gdańsku - pobierz

Protokół oceny ofert - wynajem sal konferencyjnych w Gdańsku - pobierz

Zapytanie ofertowe nr 3/AS/2019 - noclegi i wyżywienie w Rzeszowie

Zapytanie ofertowe 3/AS/2019 - pobierz

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 3/AS/2019 (opis zamówienia) - pobierz

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 3/AS/2019 (formularz ofertowy) - pobierz

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 3/AS/2019 - (wykaz usług) - pobierz

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 3/AS/2019 (umowa) - pobierz

 

Protokół oceny ofert

Korekta Protokołu oceny ofert

Zapytanie szacunkowe o cenę - noclegi i catering na szkoleniu w Rzeszowie - pobierz

Zapytanie ofertowe - serwis kawowy na szkoleniu w Rzeszowie - pobierz

Zapytanie ofertowe - zapewnienie sal konferencyjnych na szkoleniu w Rzeszowie - pobierz

Zapytanie ofertowe nr 2/AS/2019 - noclegi, wyżywienie i wynajem sali w Warszawie

Zapytanie ofertowe 2/AS/2019 - pobierz

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 2/AS/2019 (opis zamówienia) - pobierz

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 2/AS/2019 (formularz ofertowy) - pobierz

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 2/AS/2019 - (wykaz usług) - pobierz

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 2/AS/2019 (umowa) - pobierz

Protokół oceny ofert

Zapytanie ofertowe - serwis kawowy na szkoleniu w Warszawie - pobierz

Zapytanie ofertowe nr 1/AS/2019 - noclegi, wyżywienie i wynajem sali w Katowicach

Zapytanie ofertowe 1/AS/2019 - pobierz

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 1/AS/2019 (opis zamówienia) - pobierz

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 1/AS/2019 (formularz ofertowy) - pobierz

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 1/AS/2019 - (wykaz usług) - pobierz

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 1/AS/2019 (umowa) - pobierz

Odpowiedź na pytania Wykonawcy - pobierz

Protokół oceny ofert

Zapytanie ofertowe - serwis kawowy na szkoleniu w Katowicach - pobierz

Szacowanie wartości zamówienia na usługi drukarskie 2/UD/AS/19
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia na wydrukowanie książki „Podręcznik streetworkera bezdomności”.
Załączniki:
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Przetargi 2018

Zapytanie ofertowe 4/AS/18

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zwany dalej „Zamawiającym”

w związku z niewystarczającą ilość prowadzących na Moduł IV

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej

w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na usługę – przeprowadzenie szkoleń Streetworking w środowisku osób  bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna).

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik 3  - Program szkoleniowy

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 4/AS/18

Protokół oceny ofert dla Zapytania ofertowego nr 4/AS/18

Zapytanie ofertowe 3/AS/18

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zwany dalej „Zamawiającym”

w związku z niewystarczającą ilość prowadzących na Moduł IV

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej

w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na usługę – przeprowadzenie szkoleń Streetworking w środowisku osób  bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna).

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym

Załącznik 3  - Program szkoleniowy

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 3/AS/18

Protokół oceny ofert dla Zapytania ofertowego nr 3/AS/18

Zapytanie ofertowe nr 2/AS/18

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zwany dalej „Zamawiającym”

w związku z niewystarczającą ilość prowadzących na Moduł IV

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej

w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na usługę – przeprowadzenie szkoleń Streetworking w środowisku osób  bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna).

Dokumenty do pobrania

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 - Wzór formularza ofertowego

Zał. 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym

Zał. 3 - Program szkoleniowy

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 2/AS/18

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla Zapytania ofertowego nr 2/AS/18

Zapytanie ofertowe nr 1/AS/18

Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zwany dalej „Zamawiającym”,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej

w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na usługę – przeprowadzenie szkoleń Streetworking w środowisku osób  bezdomnych w ramach projektu „Akademia streetworkingu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna).

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza ofertowego

Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym i o akceptacji warunków zamówienia

Ramowy program szkoleniowy – „Akademia streetworkingu”

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 1/AS/18

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dla Zapytania ofertowego nr 1/AS/18

 

Zapytania ofertowe dotyczące noclegów, cateringu i wynajmu sal