Aktualności

2022-09-17 11:32

Zmarł Stanisław Żytkowski

W dniu 16 września 2022 r. w Gorzowie Wielkopolskim odszedł do domu Ojca Stanisław Żytkowski

Więcej...

2022-09-15 10:35

Msze św. 17 września

W 17-tym dniu każdego miesiąca są odprawiane Msze św. w intencji podopiecznych, darczyńców oraz członków i pracowników Towarzystwa.

 

Więcej...

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://bratalbert.org

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2015.

Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest dostosowywana do przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji dostępności
Deklarację sporządzono dnia 22.02.2022 roku. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Towarzystwo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@tpba.pl lub dzwoniąc na numer telefonu +48 71 344 37 35.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, zapewnienie dostępności alternatywnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
W zgłoszeniu należy podać:
* swoje imię i nazwisko,
* swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
* dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
* opis na czym polega problem oraz jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Zgłoszenia będą zrealizowane niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od ich otrzymania.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Towarzystwo niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja zgłoszenia będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, wówczas Towarzystwo może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku niedotrzymania terminów lub odmowy realizacji zgłoszenia, skargę można zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich (e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl, tel. 800 676 676).