Zadanie publiczne:
Tytuł: Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Edycja 2021

Moduł II: Wsparcie osób w kryzysie bezdomności

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności

Działanie 5: wspieranie działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej

Nazwa: Integracja Społeczna w Najpierw Mieszkanie

Finansowanie:
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa.
Dofinansowanie: 140 000 zł
Całkowita wartość: 157 860 zł

Okres realizacji: 01.04.2021 - 31.12.2021

Miejsce realizacji:
Zadanie jest realizowane w 3 miastach: Gdańsku, Warszawie i we Wrocławiu, gdzie wspiera się osoby długotrwale doświadczające bezdomności w ramach projektu Housing first - najpierw mieszkanie (POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18).

Grupa docelowa:
Beneficjentami zadania są osoby objęte programem Housing first - najpierw mieszkanie. To grupa ludzi, którzy przez co najmniej 6 lat funkcjonowali w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych. Sytuacja i charakter potrzeb, a także problemów, powodowały, że nie mogli, nie potrafili lub nie chcieli korzystać z pomocy instytucjonalnej. Obecnie przebywają w odrębnych mieszkaniach, w których adaptują się, uczą samodzielności, starają utrzymać stabilność i bezpieczeństwo oraz uczestniczyć w procesie zdrowienia, by poprawić swój dobrostan.

Cel zadania:
Wyzwaniem zadania „Integracja Społeczna w Najpierw Mieszkanie” jest rozwiązanie problemów samotności, izolacji i wykluczenia społecznego, jakich doświadczają uczestnicy projektu Housing first - najpierw mieszkanie.
Do osiągnięcia tego celu przeprowadzonych zostanie szereg komplementarnych działań takich jak:
1. Grupy wsparcia
2. Wydarzenia kulturalne, sportowe i rozrywkowe
3. Spotkania tematyczne
4. Wolontariat - asystowanie osobom bezdomnym
5. Warsztaty kompetencji społecznych
6. Ogólnopolskie spotkanie
7. Partycypacja
8. Aktywizacja zawodowa
9. Pakiet osoby uczestniczącej
10. Komunikacja

Proces integracji, realizowany m. in. przez budowanie grup wsparcia i stymulowanie wzajemnej samopomocy, wypracowywanie umiejętności korzystania z instytucji i miejsc kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, a także nabywanie sprawności gospodarowania wolnym czasem i kompetencji obywatelskich, zwiększy stabilność i bezpieczeństwo mieszkaniowe uczestników oraz pogłębi proces udomowienia i osadzenia w lokalnej społeczności. Wzmocnienie i pogłębienie wartości społecznych umożliwi im nawiązywanie pozytywnych relacji sąsiedzkich, a co za tym idzie zredukowanie poczucia samotności i izolacji, szczególnie dotkliwych w czasie pandemii COVID-19.

 

Do pobrania plakat informacyjny A-3