Projekt "Housing first - najpierw mieszkanie"

 

Opis najważniejszych założeń projektu „Housing first - najpierw mieszkanie”

 
Informacje o projekcie:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER,
Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa;
Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa
Instytucja pośrednicząca: Centrum Projektów Europejskich;
Numer naboru: POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18
 
Okres realizacji projektu: od: 2019-07-01 do: 2021-12-31 (30 miesięcy) \

Wartość projektu: 5 574 025,60 zł

Wartość dofinansowania: 5 391 745,60 zł 
 
Wnioskodawca i lider projektu: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Zarząd Główny
 
Partnerzy:
  • Associao para o Estudo e Integrao Psicossocial (Portugalia)

  • Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

  • Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

  • Urząd Miejski Wrocławia

  • Urząd Miejski w Gdańsku
 
Projekt „Housing first - najpierw mieszkanie …” jest odpowiedzią na problem bezdomności, którego doświadcza w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku około 5 tysięcy osób. Realizatorzy projektu poszukują nowych rozwiązań gwarantujących skuteczność i efektywność w procesie wychodzenia z bezdomności.
 
Celem głównym jest wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim, metody „Housing first”, powstałego dzięki współpracy z partnerem zagranicznym z Portugalii, w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności w okresie 30 miesięcy realizacji projektu.
 
Projekt obejmuje realizację działań współpracy ponadnarodowej: transfer, zaadaptowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania oraz wymianę informacji i doświadczeń.
 
Projekt przyczynia się do osiągniecia celu szczegółowego osi IV POWER: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
Jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POWER, właściwymi zasadami unijnymi takimi jak równość szans i niedyskryminacji oraz zasadą zrównoważonego rozwoju a także prawodawstwem unijnym.
 
Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do użytkowników rozwiązania czyli jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminnym lub powiatowym, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej i instytucji rynku pracy.
 
Rezultatem zadania będzie liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym.
 
Projekt zakłada wypracowanie nowej metody rozwiazywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób doświadczających tego kryzysu, w osiągnięciu przez nich samodzielności i pokonaniu trudności.
 
 
Projekt będzie realizowany w partnerstwie krajowym: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny, Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Urząd Miejski Wrocławia oraz Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiazywania Problemu Bezdomności.
Partnerem zagranicznym jest portugalska organizacja Associao para o Estudo e Integrao Psicossocial (AEIPS).
 
Użytkownikami rozwiązania będą także Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie i Koło Gdańskie, Fundacja Homo Sacer z Wrocławia a także Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Poradnie Zdrowia Psychicznego i Ośrodki Leczenia Uzależnień.