Aktualności

2022-09-17 11:32

Zmarł Stanisław Żytkowski

W dniu 16 września 2022 r. w Gorzowie Wielkopolskim odszedł do domu Ojca Stanisław Żytkowski

Więcej...

2022-09-15 10:35

Msze św. 17 września

W 17-tym dniu każdego miesiąca są odprawiane Msze św. w intencji podopiecznych, darczyńców oraz członków i pracowników Towarzystwa.

 

Więcej...

Ochrona osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO, w celu zachowania podstawowych zasad wynikających z ww. Rozporządzenia oraz, by zapewnić Państwu przejrzystość przetwarzania powierzonych danych osobowych Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta przygotowało informację jak niżej:
 
Administratorem powierzanych nam danych osobowych jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Kołłątaja 26a, 50-007 Wrocław, reprezentowane przez Prezesa.
 
Dane osobowe są przetwarzane przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta za zgodą osób, których dane dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem właściwych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.
 
Towarzystwo może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu, do którego dane zostały pozyskane.
 
Towarzystwo dba o wypełnianie wszystkich Państwa praw, które wynikają z RODO, tj.:
  • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Korespondencyjnie na adres:
Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
lub
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 
Państwa dane osobowe udostępniamy wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom.
 
Dane osobowe przechowujemy przez czas wynikający z przepisów prawa lub obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
 
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
 
Państwa dane osobowe nie będą profilowane.
 
Ze względów technicznych Towarzystwo może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.
 
Poniżej publikujemy również poszczególne klauzule informacyjne.