Struktura

Koła

Podstawową komórką Towarzystwa jest Koło. Koło to grupa ludzi połączona ideą albertyńską. Głównym zadaniem Koła jest zakładanie i prowadzenie placówek pomocowych. Koła działają samodzielnie (w granicach określonych w statucie), w tym samodzielnie zdobywają środki na prowadzoną działalność.

Najwyższą władzą koła jest zebranie członków. Bieżącą działalnością kieruje kilkuosobowy Zarząd pod przewodnictwem Prezesa. Komisja Rewizyjna koła kontroluje i wspiera Zarząd. Władze koła wybierane są na 4-letnie kadencje przez zebranie członków.

Do prowadzenia placówek z reguły zatrudniani są pracownicy. Członkowie i wolontariusze wg możliwości wspomagają pracę koła i placówek.

Koło może uzyskać osobowość prawną.  Osobowość  prawna daje kołu większą samodzielność  finansową i ułatwia udział w konkursach o dotacje.

Obecnie Towarzystwo stanowi 67 kół, w tym 21 kół ma osobowość prawną.

Władze naczelne

to Zebranie Delegatów, Rada Naczelna, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński.

Zebranie Delegatów (tworzą je delegaci Kół) stanowi najwyższą władzę w Towarzystwie i jest zwoływane co dwa lata.  Wybiera  pozostałe władze naczelne na 4-letnią kadencję , może dokonywać zmian w Statucie Towarzystwa.

Rada Naczelna (obecnie w składzie 21 osób) zbiera się 4 razy w roku, podejmuje najważniejsze decyzje  nie zastrzeżone dla Zebrania Ogólnego.

Zarząd Główny (obecnie w składzie 4 osób) zbiera się kilka razy w miesiącu, kieruje bieżącą działalnością w ramach Statutu i upoważnień Rady Naczelnej. ZG pełni rolę integrującą i wspomagającą koła oraz reprezentuje Towarzystwo wobec władz centralnych.

Główna Komisja Rewizyjna jest uprawniona do kontroli całokształtu działalności Towarzystwa.  W szczególności gospodarki majątkowej i finansowej, zgodności działalności ze Statutem i wykonania uchwał władz naczelnych.

Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków w wypadkach nieprzestrzegania Statutu i przepisów wewnętrznych oraz postępowania godzącego w dobre imię Towarzystwa. Do kompetencji Sądu należy także interpretacja statutu.

Zadania i kompetencje jednostek organizacyjnych i władz określają statut i regulaminy.

Biuro Krajowe
Do wykonywania swoich zadań Zarząd Główny prowadzi Biuro Krajowe. Biuro zapewnia bieżącą obsługę spraw Towarzystwa,  organizuje spotkania i imprezy dla całości Towarzystwa, prowadzi działalność promocyjną i informacyjną (strona internetowa, biuletyn, pozyskiwanie 1% PIT), opracowuje i realizuje projekty w skali ogólnopolskiej.

Zadania i kompetencje jednostek organizacyjnych i władz określają statut i regulaminy.