Wrocław-Helsinki-Praga - Triathlon Innowacyjności

Zadanie publiczne:
Wrocław – Helsinki – Praga – Triathlon Innowacyjności

Finansowanie:
Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Gminy Wrocław
Dofinansowanie: 77 000 PLN
Koszt całkowity: 79 500 PLN

Okres realizacji: 03.06.2022 – 15.10.2022

Miejsce realizacji:
Zadanie będzie realizowane w trzech miastach Wrocław – Helsinki - Praga.

Grupa adresatów zadania:
Zadanie jest skierowane do osób zajmujących się bezdomnością w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta, jednostkach samorządu wrocławskiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych w Finlandii oraz w Czechach.

Cel zadania:
Celem zadania jest promocja Wrocławia, gdzie kształtuje się nowoczesny wymiar polityki społecznej, w tym rozwiązywanie problemu bezdomności. Miasto jest liderem w testowaniu I wdrażaniu społecznych innowacji zarówno dla osób w kryzysie bezdomności, jak i przybywających uchodźców.

Zadanie publiczne zostanie zrealizowane poprzez szereg działań promujących Wrocław oraz pokazujących wrocławskie programy społeczne na arenie europejskiej, a także wymianę doświadczeń z organizacjami i instytucjami w miastach europejskich.

Działanie 1: Organizacja i przeprowadzenie 2 wizyt studyjnych w europejskich miastach, które są liderami w wdrażaniu metody Housing First, tj. Helsinki oraz Praga
Wizyta studyjna dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli JST zajmujących się problematyką bezdomności. Celem wizyty jest promocja Wrocławia jako miasta nowoczesnego, idącego z duchem czasu, otwartego na pomysły i wspierającego wszystkich swoich mieszkańców, a także miasta wrażliwego na potrzeby najsłabszych i realizującego skuteczne działania dla osób w kryzysie bezdomności. Podczas wizyty pokażemy zarówno najciekawsze zakątki Wrocławia jak również placówki dla osób w kryzysie bezdomności, a także działania pozaplacówkowe m. in. Autobus, Najpierw mieszkanie, streetworking, MiserArt.

Działanie 2: Przygotowanie materiału wizualnego z odbytych wizyt
Materiał wizualny posłuży jako materiał informacyjny o działaniach w tematyce rozwiazywania problemów bezdomności w innych państwach europejskich, a także promujący innowacyjne wrocławskie programy w zakresie pomocy osobom wykluczonym, w tym osobom w kryzysie bezdomności.

Działanie 3: Przygotowanie materiałów promocyjnych
Materiały promocyjne będą zawierać m. in. informacje o Wrocławiu oraz innowacyjnych działaniach w pomocy osobom w kryzysie bezdomności.